1. Thông báo về việc đưa đề thi và đáp án lên trang web

    Kể từ học kỳ 2, năm học 2012 - 2013, đề thi và đáp án sẽ được đưa lên trang web của bộ môn và trang web của Khoa. Sinh viên chọn mục Tài liệu trong trang Thông tin này để xem.


2. Bộ môn sẽ nghỉ hè từ  08/07/2013 đến 18/08/2013.Liên kết trong website:   


© Bản quyền thuộc bộ môn Thiết bị điện - Khoa Điện Điện tử ĐHBK.HCM 2013