ThS. Trần Công Binh    

Khoa

Bộ môn

Sinh viên

Tài liệu

Nghiên cứu

 

Liên hệ

Home

 

Thông báo: Lịch học tuần 7-13/4/2014, CÁC BẠN ĐI HỌC BÌNH THƯỜNG. Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\_2012_1_TCBinh_S2\My Webpage_2012\HoChiMinh University of Technology [Tran Cong Binh Information Page]_files\new.gif(Lịch công tác của tôi đã tạm hoãn). SV chỉ nghĩ Lễ Giỗ Tổ ngày thứ 4, 8/4/2014.

1. Giảng dạy-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Giảng dạy các môn Năng lượng tái tạo (408004), Quản Lý và Sử dụng Năng Lượng (408008), Máy Điện (408003), Biến đổi năng lượng điện cơ (408001), Điều khiển số hệ thống điện cơ (408007),...

 

        Máy điện

            Bài giảng [.pdf] .

            Đề cương môn học.

            Tài liệu tiếng Anh [.pdf]: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\_2012_1_TCBinh_S2\My Webpage_2012\HoChiMinh University of Technology [Tran Cong Binh Information Page]_files\new1.gif 

            Tài liệu tiếng Anh – đáp án [.pdf]: C1, C2, C3, C4 C4_BT, C5, C6, C7.

            Tài liệu tham khảo: Máy Biến Áp [.pdf], Kỹ thuật điện 2 [e-learning], Tài liệu môn Kỹ Thuật Điện 2.

            KTGK (45-65p-75p, viết, cho xem 1 tờ A4 viết tay 1 mặt, 30%), %): Đề thi + đáp án, điểm nhóm A01, nhóm A04.

            Thi cuối kỳ (90p-120p, viết, 70%). (điểm cộng khuyến khích sẽ tính vào điểm thi cuối kỳ)

 

        Biến đổi năng lượng điện cơ

            Bài giảng [.pdf]: C1-C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9. Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\_2012_1_TCBinh_S2\My Webpage_2012\HoChiMinh University of Technology [Tran Cong Binh Information Page]_files\new1.gif

            Đề cương môn học.

            KTGK (45p-60p, để mở, 30%): : Đề thi + đáp án, điểm KTGK.

            Bài tập (0%),

            Thi cuối kỳ (90p-120p,70%). (điểm cộng khuyến khích sẽ tính vào điểm thi cuối kỳ)

 

        Quản lý và sử dụng năng lượng

            Bài giảng [.pdf]: C1, C2, C3, C4, C5, C6. Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\_2012_1_TCBinh_S2\My Webpage_2012\HoChiMinh University of Technology [Tran Cong Binh Information Page]_files\new.gif

            Đề cương môn học.

            Bài tập về nhà chương 4

            Tài liệu tham khảo tiếng Anh:

                        Guide to Energy Management [.pdf]: mục lục, C1, C2,…

                        Energy Management Handbook [.pdf]: mục lục, C1, C2,…

            KTGK (45p, viết, đề mở, 20%): Đề thi + đáp án, điểm KTGK.

            Thi cuối kỳ (90p, viết, 80%). (điểm cộng khuyến khích sẽ tính vào điểm thi cuối kỳ)

 

        Năng lượng tái tạo Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\_2012_1_TCBinh_S2\My Webpage_2012\Tran Cong Binh [Documents]_files\updated.gif

            Bài giảng [.pdf]: C1, C2, C3, C4, C5, C6. C2_Bai tap.

            Đề cương môn học.

            Tài liệu tham khảo tiếng Anh [.pdf]: C1, C2, C3, C4, C5, C6.

            Tài liệu tham khảo tiếng Việt [.pdf]: C1, C2, C3, C4, C5, C6.

            Tài liệu tham khảo khác: http://www4.hcmut.edu.vn/~gpl/, www.redsun-vn.com, www.ast-vn.com, http://devi-renewable.com/,

            KTGK (45p, viết, đề mở, 20%), bài tập lớn+ bài tập tại lớp (30%), thi cuối kỳ (90p, viết, đề mở, 50%).

            Lớp CQ: Bài tập lớn 1 (10%), Đề thi và đáp án KTGK (20%), Điểm kiểm tra (10%/bài tập lớn + 20% KTGK)  (điểm cộng khuyến khích sẽ tính vào điểm thi cuối kỳ).

            Lớp Cần Thơ: Bài tập lớn 3 (10%), Đề thi và đáp án KTGK (20%), Điểm kiểm tra 50% (30% bài tập lớn + 20% KTGK), Đề thi cuối kỳ và đáp án (50%), Điểm thi học kỳ 50% (điểm cộng khuyến khích tính vào điểm thi cuối kỳ).

 

        Điều khiến số hệ thống điện cơ

            Bài giảng + Slide [.pdf] Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\_2012_1_TCBinh_S2\My Webpage_2012\HoChiMinh University of Technology [Tran Cong Binh Information Page]_files\new1.gif

            Đề cương môn học.

            Tài liệu tham khảo: Điều khiển các máy điện [e-learning], Tài liệu môn Hệ Thống Điều Khiển Số.

            KTGK (45p, viết, đề mở, 20%): Đề thi + đáp án,  điểm KTGK.

            Bài tập lớn [.pdf] (30%).

            Thi cuối kỳ (90p, viết hay trắc nghiệm, 50%). (điểm cộng khuyến khích sẽ tính vào điểm thi cuối kỳ)

 

LINK TÀI LIỆU CÁC MÔN HỌC KHÁC.

2. Hướng dẫn LVTN,ĐAMH và NCKH-------------------------------------------------------------------------------------

      Danh sách các đề tài dự kiến hướng dẫn LVTN-ĐAMH HK2.NH13-14: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\_2012_1_TCBinh\My Webpage_2012\Tran Cong Binh [Documents]_files\new_ani.gif

1.Thiết kế, mô phỏng và chế tạo:

   a) Bộ sạc acquy, bộ nghịch lưu, bộ hòa lưới từ nguồn điện mặt trời, điện gió.

   b) Điện kế điện tử, quản lý và điều khiển tiết kiệm năng lượng, smart home.

   c) Bộ điều khiển đèn LED, tiết giảm năng lượng cho đèn cao áp HPS.

   d) Bộ biến tần điều khiển động cơ điện, xe ôtô điện.

(Ưu tiên SV đã biết dùng vi xử lý, Orcad, Altium, PSIM, Matlab).

 

2. Thiết kế cung cấp điện mặt trời. Đo lường điều khiển dùng vi xử lý, GLCD, PLC, SCADA, HMI, biến tần. (Chỉ dành cho SV không chính quy)

Hướng dẫn các bước thực hiện LVTN-ĐAMH [.rar]. SV có dự định tham gia nghiên cứu trước LVTN+ĐAMH, liên hệ binhtc@yahoo.com.

3. Nghiên cứu khoa học, hợp tác tư vấn, chuyển giao công nghệ---------------------------------------------

1.     NĂNG LƯỢNG MỚI: năng lượng điện mặt trời (độc lập, hòa lưới), năng lượng gió, bộ sạc acquy, nguồn switching, true-sine inverter, UPS; đèn LED, điều khiển tiết kiệm năng lượng cho đèn chiếu sáng công cộng; quản lý tiết kiệm năng lượng.

2.     TỰ ĐỘNG HÓA: động cơ điện, biến tần, cảm biến, vi xử lý, DSP TMS320, PLC, SCADA, giao tiếp máy tính.

 

Hợp tác tư vấn và chuyển giao công nghệ

Thông tin liên hệ

Thông tin công ty

Tuyển dụng việc làmDescription: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\_2012_1_TCBinh_S2\My Webpage_2012\HoChiMinh University of Technology [Tran Cong Binh Information Page]_files\new_ani.gif(Trường CĐKT Cao Thắng,…tuyển dụng KS Điện-Tự Động Hóa. Liện hệ binhtc@yahoo.com để được giới thiệu).

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\_2012_1_TCBinh_S2\My Webpage_2012\HoChiMinh University of Technology [Tran Cong Binh Information Page]_files\DSCN2176_1.jpg

Tran Cong Binh 


Đại Học Bách Khoa Tp HCM
Khoa Điện - Điện Tử
Bộ môn Thiết Bị Điện
Phone (84) 8-8657394, Fax (84) 8-8645796

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\_2012_1_TCBinh_S2\My Webpage_2012\HoChiMinh University of Technology [Tran Cong Binh Information Page]_files\Logo%20BK%20TpHCM.gif

Trần Công Binh
Phone: (84) 908.468.100

Email: tcbinh@hcmut.edu.vn
Cập nhật:
01/05/2014Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\_2012_1_TCBinh_S2\My Webpage_2012\HoChiMinh University of Technology [Tran Cong Binh Information Page]_files\empty.gif