Trang chủ

Xin chào! Bạn đã đến trang web cá nhân của tôi, Nguyễn Quang Nam. Phần lớn thông tin trong trang web này dành cho công việc giảng dạy và nghiên cứu của tôi, nhưng có một góc nhỏ mà bạn có thể sẽ cảm thấy hứng thú khi đọc, đó là trang nói về sở thích của tôi-điện tử và các ứng dụng. Thanh mênu luôn nằm ở góc trên bên phải của mỗi trang, cho phép bạn tùy nghi chuyển đến một trang nào đó, và bạn luôn luôn có thể quay trở về trang chủ này.

 

 

 

 

 

 

Trang này đã được viếng thăm ".$visitors." lần, kể từ ngày 05/5/2006


"; $file = "num_visit_Commu.txt"; $var_list = file($file); $visitors = $visitors + (int) $var_list[0]; $file = "num_visit_DSP.txt"; $var_list = file($file); $visitors = $visitors + (int) $var_list[0]; $file = "num_visit_Motor.txt"; $var_list = file($file); $visitors = $visitors + (int) $var_list[0]; $file = "num_visit_PE.txt"; $var_list = file($file); $visitors = $visitors + (int) $var_list[0]; $file = "num_visit_PLD.txt"; $var_list = file($file); $visitors = $visitors + (int) $var_list[0]; $file = "num_visit_cv.txt"; $var_list = file($file); $visitors = $visitors + (int) $var_list[0]; $file = "num_visit_hobbies.txt"; $var_list = file($file); $visitors = $visitors + (int) $var_list[0]; $file = "num_visit_lecture.txt"; $var_list = file($file); $visitors = $visitors + (int) $var_list[0]; $file = "num_visit_research.txt"; $var_list = file($file); $visitors = $visitors + (int) $var_list[0]; $file = "num_visit_uC.txt"; $var_list = file($file); $visitors = $visitors + (int) $var_list[0]; print "

Tổng số lượt truy cập vào web site là ".$visitors." lượt, kể từ ngày 05/5/2006

"; $file = "num_visit_total.txt"; $fp1 = fopen($file, "w"); fwrite($fp1, $visitors); fclose($fp1); ?>

 

Cập nhật ngày: 31/12/2009