CUSTOMERS SATISFACTION AND LOYALTY  

 

 

Liên hệ ban quan ly phòng

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Ths Nguyễn Trí Dũng, Trưởng phòng

BM KTHTCN

ĐT: 84-08-8649300

Email: ntdung_ise@hcmut.edu.vn
web: http://www4.hcmut.edu.vn/~ntdung_ise

 

 

©2008 Bộ môn Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp.