Sách
1 Algorithms for nonlinear programming
and multiple-objective decisions
Berc Rustem  John Wiley & Sons  
2 Business Forecasting, 8th Edition John E. Hanke and
Dean W. Wichern
Prentice-Hall
3 Business Logistics Management: Planning, Organizing, and Controlling the Supply Chain, 5th Edition Ronald H Ballou. Prentice-Hall
4 Computer-Assisted Management and
Control of Manufacturing Systems 
Spyros G. Tzafestas (Editor) Springer Verlag
5 Concurrent Engineering R. Jardim-Goncalves  Aa Balkema
6 Design of Advanced Manufacturing Systems. Models for Capacity Planning in Advanced
Manufacturing Systems
Andrea Matta (Editor), Quirico
Semeraro (Editor)
Kluwer Academic Pub
7 ERP in Distribution F. Barry Lawrence (Author), Daniel F. Jennings (Author), Brian E. Reynolds (Author) South-Western Pub
8 Facilities Design Sunderesh S. Heragu  Pws Pub Co
9 Facilities planning and materials handling:
Methods and requirements
Vijay S Sheth Marcel Dekker Inc
10 Forecasting: Methods and Applications, 3rd Edition (Illustrated) Spyros G. Makridakis, Steven C. Wheelwright,
Rob J Hyndman
John Wiley & Sons Inc  
11 Fundamentals of Logistics Management
(Illustrated)
Douglas Lambert, James R Stock,
Lisa M. Ellram
Irwin Professional Pub
12 Global Operations and Logistics: Text and
Cases (Illustrated)
Philippe-Pierre Dornier,
Ricardo Ernst, Michel Fender, Panos Kouvelis
John Wiley & Sons Inc  
13 Guidelines for Facility Siting and Layout American Institute of Chemical
Engineers
American Institute of
Chemical Engineers
14 Handbook for Process Plant Project
Engineers.
Peter Watermeyer   
15 Handbook of Cognitive Task Design 
(Illustrated)
Erik Hollnagel Lawrence Erlbaum
Assoc Inc
16 Handbook of Human Factors and
Ergonomics, 2nd Edition (Illustrated)
Gavriel Salvendy Wiley-Interscience
17 Handbook of Scheduling: Algorithms,
Models, and Performance Analysis 
Joseph Y-T. Leung (Editor),
James H. Anderson (Author)
Chapman & Hall
18 International Logistics: Global Supply
Chain Management 
Douglas Long Kluwer Academic Pub
19 Introduction to Simulation and Risk
Analysis, 2nd Edition (Illustrated)
James R. Evans,
David L. Olson
Prentice Hall
20 Leadership in Organizations, 5th Edition
(Illustrated)
Gary A. Yukl Prentice Hall
21 Leadership: Enhancing The Lessons Of
Experience, 4th Edition (Illustrated)
Richard L Hughes, Robert C. Ginnett,
Gordon J Curphy
McGraw-Hill College
22 Logistical Management: The Integrated
Supply Chain Process
Donald J. Bowersox,David J. Closs  McGraw-Hill College
23 Manufacturing Facilities Design and
Material Handling, 2nd Edition
Fred E. Meyers, Matthew P. Stephens  Allyn & Bacon
24 Master Scheduling: A Practical Guide to
Competitive Manufacturing, 2nd Edition (Illustrated)
John F. Proud John Wiley & Sons Inc  
25 MRP II-Planning For Manufacturing
Excellence
John W Toomey  Kluwer Academic Pub
26 Multi-Criteria Decision Making Methods:
A comparative Study (Illustrated)
Dr. Evangelos Triantaphyllou  Kluwer Academic Pub
27 Multicriteria Scheduling: Theory, Models
and Algorithms
Vincent T'kindt,Jean-Charles Billaut,H. Scott  Springer Verlag
28 Nonlinear Programming: Theory and
Algorithms, 3rd Edition
Mokhtar S. Bazaraa, Hanif D. Sherali,
C. M. Shetty 
Wiley-Interscience
29 Operations management for competitive
advantage, 11th Edition
Richard B. Chase, F.Robert Jacobs and
Nicholas J. Aquilano
Irwin Professional Pub
30 Operations Management: Integrating
Manufacturing and Services, 5th Edition
Mark Davis and Janelle Heineke McGraw-Hill College
31 Optimal Flow Control in Manufacturing
Systems: Production Planning and Scheduling 
Oded Maimon, Eugene Khmelnitsky, and Konstantin Kogan Kluwer Academic Pub
32 Scheduling algorithms. 4th Edition  Peter Brucker  Springer Verlag
33 Scheduling: Theory, Algorithms, and
Systems, 2nd Edition (Illustrated)
Michael Pinedo Prentice Hall
34 Strategic Logistics Management, 4th
Edition (Illustrated). 
James R. Stock, Douglas
M. Lambert 
Richard D Irwin
35 Supply Chain Management: Strategy,
Planning and Operations, 2nd Edition
Sunil Chopra ,Peter Meindl,  Prentice Hall
36 Systems Analysis and Design Methods,
7th Edition
Jeffrey L Whitten,Lonnie
D. Bentley
Irwin Professional Pub
37 Total Quality Management, 3rd Edition,
(Illustrated)
Dale H. Besterfield, Carol Besterfield-Michna
Glen Besterfield, Mary Besterfield-Sacre 
Prentice Hall
38 Work Measurement and Methods
Improvement (Illustrated)
Lawrence S. Aft Wiley-Interscience
Phần mềm      
1 Oracle E-Business Suite (CAS) Bao gồm 3 module chính: quản lư tài chính, 
sản xuất và tồn kho
Mỹ
2 Arena Mô phỏng rời rạc quá tŕnh kinh doanh, sản xuất
dựa trên ngôn ngữ SIMAN. Phần mềm upgrade
từ phiên bản 5.0
Mỹ
3 AutoMod Mô phỏng 3D hệ thống vận chuyển sản xuất Mỹ
4 @RISK Industrial Mô phỏng Monte Carlo  Mỹ
5 Ithink Mô phỏng systems dynamics Mỹ
6 ILOG OPL Studio Phần mềm tối ưu hoá Mỹ
7 LINGO Phần mềm giải các bài toán tuyến tính và phi tuyến tính Mỹ
Hệ thống dây chuyền lắp ráp:      
1 Hệ thống kho hàng tự động (ASRS)  Bao gồm 2 dăy x 6-ngăn dùng để quản lư lưu trữ
và phân phối sản phẩm chế tạo cùng tất cả các
phụ kiện đầy đủ trọn bộ
Mỹ/ Israel
2 Hệ thống đọc mă vạch 220VAC Dùng để theo dơi và nhận dạng sản phẩm trên
băng tải
Mỹ/ Israel
3 Hệ thống lắp ráp sản phẩm Bao gồm: 01 Cánh tay máy tự động Scora ER14
cùng bộ điêu khiển 6 trục và các phụ kiện trọn bộ;  
Mỹ/ Israel
4 Hệ thống quan sát kiểm tra sản phẩm nhận
dạng bằng camera
Bao gồm một camera nhận dạng h́nh ảnh, giá đỡ,
các phụ kiện và phần mềm viewflex và tài liệu
hướng dẫn
Mỹ/ Israel
5 Hệ thống băng tải ṿng tṛn khép kín Băng tải dạng công nghiệp kích thước 2040mm x
1400 mm, băng tải dạng xích kéo, động cơ và hộp
số thay đổi tốc độ, bao gồm 2 đoạn 1400mm, 2
đoạn 760mm và 4 đoạn lượn góc 900; 
Mỹ/ Israel
6 Phần mềm Điều khiển và quản lư hệ thống
Open CIM
Phần trọn bộ có bản quyển cho điều khiển và
theo dơi trực tuyến có các chức năng: Điều khiển
hệ thống; quản lư thống, quản lư sản phẩm và chi
tiết, quản lư kho hàng; mô đun MRP, lập kế
hoạch và quản lư sản xuất, sơ đồ GANTT, hiển
thị đồ hoạ mô phỏng 3D quá tŕnh vận hành của
hệ thống...
Mỹ/ Israel