CUSTOMERS SATISFACTION AND LOYALTY  

 

 

Liên hệ hợp tác

 

 

 

Mọi chi tiết liên cần liên hệ về đào tạo ngắn hạn, hợp tác nghiên cứu hoặc chuyển giao công nghệ, xin vui lòng liên hệ: ThS. Nguyễn Như Phong, GVC, Chủ nhiệm bộ môn. Email: nphong@hcmut.edu.vn 

 

©2008 Bộ môn Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp.