CUSTOMERS SATISFACTION AND LOYALTY  

 

 

Sứ mệnh và tầm nhìn

Sứ mệnh và tầm nhìn

Tầm nhìn ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp: trở thành một mô hình cho sự phát triển trong công tác giáo dục cũng như nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ tại Việt Nam, đặc biệt có thể liên kết và hỗ trợ với nhiều lãnh vực kỹ thuật khác nhau, đáp ứng nhu cầu của đất nước, của nền công nghiệp và của xã hội.

Các bạn SV K2000 đang trao đổi bài học

Sứ mệnh: Ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp đào tạo các kỹ sư thích hợp vào các vị trí điều hành sản xuất và dịch vụ cũng như hỗ trợ ra quyết định trong nhiều ngành công nghiệp và dịch vụ công nhờ được trang bị các kỹ năng ra quyết định trong nhiều lãnh vực khác nhau. Ngành học này cũng chuẩn bị những kiến thức cơ bản để sinh viên có thể giải quyết các vấn đề phức tạp trong sản xuất công nghiệp, nhấn mạnh đến thiết kế, vận hành và tối ưu hóa các hệ thống sản xuất và dịch vụ.

 

©2008 Bộ môn Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp.