CUSTOMERS SATISFACTION AND LOYALTY  

 

 

Mục tiêu đào tạo và hệ đào tạo sau đại học

 

Mục tiêu đào tạo cao học

Ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp đào tạo Thạc sĩ nắm vững lý thuyết, có kiến thức, kỹ năng vững vàng để phát hiện, đề xuất và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành, những chức năng bao gồm :

a) Thiết kế hệ thống công nghiệp :

Thiết kế mới các hệ thống công nghiệp trong sản xuất và dịch vụ từ qui mô nhỏ đến trung bình. Trong một số trường hợp đặc biệt, hệ thống lớn cũng sẽ được
xem xét.

b) Điều hành và quản lý hệ thống công nghiệp:

Điều hành hiệu quả các hệ thống công nghiệp trong sản xuất và dịch vụ bằng việc kết hợp chặt chẽ, hợp lý các nguồn tài nguyên (nhân lực, tài chính, máy móc v.v…).

c) Cải thiện hệ thống công nghiệp:

Phát hiện, mô hình hóa, tìm lời giải để xác định các thông số tối ưu của hệ thống sản xuất / dịch vụ mới. Đề xuất các thay đổi cần thiết để cải thiện hệ thống.

d) Tái thiết kế hệ thống công nghiệp:

Phân tích và nghiên cứu các hệ thống sản xuất / dịch vụ hiện có phục vụ yêu cầu tái thiết kế để tăng năng suất và hiệu quả.

e) Trợ giúp ra quyết định:

Phân tích, đánh giá, mô hình hoá và đưa ra được các phương án đơn cũng như đa tiêu chuẩn về các lãnh vực quản lý phục vụ việc Ra Quyết định cho nhà quản lý.

 

 

©2008 Bộ môn Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp.