CUSTOMERS SATISFACTION AND LOYALTY  

 

 

Danh sách giảng viên

 

Cán bộ giảng dạy

ThS. Nguyễn Như Phong, GVC*, Chủ nhiệm bộ môn                        
    M.Eng. (Asian Institute of Technology, Thailand), B.Eng. (HCMUT)
    (Hệ thống Điều khiển Tự động; Vận Trù Học; Quản lý Vật tư Tồn kho; Kiểm soát Chất lượng; Quản lý Dự án; Lý thuyết Mờ và Ứng dụng)  
            Email: nphong@hcmut.edu.vn 
Website: http://www4.hcmut.edu.vn/~nnphong
ThS. Nguyễn Văn Chung, GVC                       
Doctoral Student (Asian Institute of Technology, Thailand), M.Eng. (Asian Institute of Technology, Thailand), B.Eng. (HCMUT)
(Quản lý Sản xuất; Thiết kế mặt bằng SX; Quản lý bảo trì & Bảo dưỡng trong Công nghiệp; Thiết kế công việc và đo lường lao động (Ergonomics); CIM)
            Email: nvchung@hcmut.edu.vn
Website: http://www4.hcmut.edu.vn/~nvchung
TS. Nguyễn Tuấn Anh, GV*                        
     Dr.Eng (NTU, Singapore), M.EngSc (UNSW, Australia), BEng (ZSTU, Ukraine)
    (Kiểm soát Chất lượng; Thiết kế sản phẩm & dịch vụ; Công nghệ Đúc và Công nghệ Mài; Mô phỏng FEM; Kỹ thuật Hậu cần và quản lý chuỗi cung ứng (Logistics Engineering and Supply Chain Management); Điều độ Sản xuất (Operations and Production Scheduling); Kỹ thuật hệ thống (Systems Engineering))
            Email:ntanh@hcmut.edu.vn
Website: http://www4.hcmut.edu.vn/~ntanh

ThS. Bùi Thị Kim Dung, GVC                        
     M.Eng. (RMIT, Australia),  B.Eng. (LIKI Unversity, Russia)
(1. Analysis, design, reengineering and management of systems involving risks and maturity; 2. Management development and organisational learning; 3. Assessment and teaching-learning in Engineering education)
            Email: btkdung@hcmut.edu.vn
Website: http://www4.hcmut.edu.vn/~btkdung

ThS. Phan Thị Mai Hà, GV                 
M.Sc. (Asian Institute of Technology, Thailand); B.Sc.(HCMUT)   
     (Xác suất thống kê, Kinh tế kỹ thuật, Kỹ thuật Hệ thống, Hoạch định chiến lược, Quản lý sản xuất, Kinh tế học, Lập va phân tích kế hoạch phát triển SX, KD; Sản xuất tinh gọn )
            Email: ptmaiha@hcmut.edu.vn
Website: http://www4.hcmut.edu.vn/~ptmaiha
ThS. Nguyễn Vũ Đức, GV                    
   Doctoral Student (Pusan National University, Korea), M.Eng. (Asian Institute of Technology, Thailand), B.Eng. (HCMUT)
     (Tối ưu hóa Hệ thống SX&DV; Mô phỏng Hệ thống SX&DV; Thiết kế và tái Thiết kế Mặt bằng SX&DV; Điều độ Sản xuất; Kiểm soát Chất lượng bằng Thống kê; Logistics Engineering and Supply Chain Management)
            Email: nvduc@hcmut.edu.vn

ThS. Lê Ngọc Quỳnh Lam, GV                                         
    Doctoral Student (KMU, Korea),  M.Eng. (Asian Institute of Technology, Thailand), B.Eng. (HCMUT)
   (Vận trù học; Xác Suất Thống Kê; KT Mô phỏng; Kiểm soát Chất lượng bằng Thống kê; Ứng dụng máy tính trong HTCN; Logistics Engineering and Supply Chain Management)
            Email: lnqlam@hcmut.edu.vn      

KS. Đỗ Ngọc Hiền, GV
   Doctoral Student (KMU, Korea), B.Eng. (HCMUT);
     (Vận trù học; KT Ra quyết định; KT Điều độ trong SX/DV; Thiết kế mặt bằng SX; KT Hệ thống; KT Mô phỏng; Kiểm soát Chất lượng; PP luận NCKH; Logistics Engineering and Supply Chain Management)
    Email: dnhien@hcmut.edu.vn
ThS. Đỗ Ngọc Anh Dũng, GV                                           
  Doctoral Student(Pusan National University, Korea),  M.Eng. (Asian Institute of Technology, Thailand), B.Eng. (HCMUT)
    (Vận trù học; Xác Suất Thống Kê; KT Mô phỏng; Kiểm soát Chất lượng bằng Thống kê; Ứng dụng máy tính trong HTCN; Logistics Engineering and Supply Chain Management)
            Email: dnadung@hcmut.edu.vn
KS. Nguyễn Vạng Phúc Nguyên, GV
    B.Eng. (HCMUT);
     (Operations Research; Logistics Engineering; Facilities Location, Layout and Design; Forecasting Engineering; Financial Engineering; Production Management)
            Email: nvpnuyen@hcmut.edu.vn
Website: http://www4.hcmut.edu.vn/~nvpnguyen/
ThS. Nguyễn Trí Dũng
 MSc. (University of Greenwich, England), B.Eng. (HCMUT);
     (QLSX, UD máy tính, KT Ra quyết định, KT Điều độ, TK mặt bằng, Supply Chain Management, Lean Production, Process Improvement )
            Email: ntdung_ise@hcmut.edu.vn
Website: http://www4.hcmut.edu.vn/~ntdung_ise
KS. Nguyễn Thị Phương Quyên
B.Eng. (HCMUT);
    (KT Điều độ trong SX/DV, Thiết kế mặt bằng SX, KT Ra quyết định, Quản lý Sản xuất )
Email: ntpquyen@hcmut.edu.vn
Website: http://www4.hcmut.edu.vn/~ntpquyen
Cô Nguyễn Thị Minh Tú    
    Thư kư BM;  
     Email: ntmtu@hcmut.edu.vn    

*GVC: Giảng viên Chính; GV: Giảng viên

Tập thể giảng viên bộ môn Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp

 

 

©2008 Bộ môn Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp.