HUỲNH THÁI HOÀNG


 • Phó Giáo Sư - Tiến sĩ

 • Tốt nghiệp Đại học năm 1996 tại Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc Gia TP.HCM  chuyên ngành Điều khiển tự động.

 • Tốt nghiệp Cao học năm 1999 tại Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc Gia TP.HCM  chuyên ngành Điều khiển tự động.

 • Bảo vệ Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật, chuyên ngành Điều khiển và điều chỉnh tự động các quá trình công nghệ năm 2005 tại Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM.

 • Nghiên cứu sau Tiến sĩ (Post-doctoral research) tại Université de Haute Alsace (France) từ 01/2007-12/2007.

 • Email: hthoang@hcmut.edu.vn

 • Google scholar page

 

 

Hướng nghiên cứu

 • Điều khiển thông minh: logic mờ, mạng thần kinh, các thuật toán tối ưu hóa phỏng sinh học (GA, ACO, PSO, SFLA,...)

 • Điều khiển thích nghi hệ phi tuyến

 • Nhận dạng hệ thống và điều khiển hệ thống dựa vào mô hình

 • Thị giác máy tính ứng dụng trong điều khiển

Giảng dạy

 

      Đại học

      Cao học

    Hướng dẫn nghiên cứu sinh

 

 

Bài báo và báo cáo khoa học

 1. Le Thanh Nguyen and Huynh Thai Hoang (2013), "Development of a New Optimal Path Planning Algorithm for an Intelligent Wheelchair in Indoor Environment", 2nd Vietnam Conference on Control and Automation (VCCA-2013, 22-23/11/2013, pp. 168-175.

 2. Tran Duc Thien and Huynh Thai Hoang (2013), "Design of a Ball and Plate Control System using Vision Feedback", 2nd Vietnam Conference on Control and Automation (VCCA-2013, 22-23/11/2013, pp. 405-411.

 3. Nguyen Khanh Tu Tam, Nguyen Van Nho, Huynh Thai Hoang and Vu Duy Nhat (2013), "Performance Improvement Technique for Induction Motor Driven by a Matrix Converter under Abnormal Input Conditions", Journal of Automation and Control Engineering, Vol 1(3), pp. 186-191.

 4. Thai-Hoang Huynh (2013), "A New Eye Gaze Detection Algorithm Using PCA Features and Recurrent Neural Networks", 2013 IEEE Symposium on Computational Intelligence in Control and Automation (CICA), Singapore, 16-19/04/2013, pp.16-21.

 5. Huỳnh Thái Hoàng (2012), "Xây dựng giải thuật xác định hướng nhìn từ ảnh có độ phân giải thấp sử dụng đặc trưng PCA và mạng thần kinh", Hội nghị Cơ Điện Tử toàn quốc lần thứ 6, Hà nội, 14-15/12/2012, tr.522-528.

 6. Huỳnh Thái Hoàng (2012), "Thiết kế và thực hiện xe lăn điện điều khiển bằng mắt", Hội nghị Cơ Điện Tử toàn quốc lần thứ 6, Hà nội, 14-15/12/2012, tr. 529-535.

 7. Nadipuram R. Prasad, Satish J. Ranade, Thai-Hoang Huynh and Huu-Phuc Nguyen (2012), "Hydropower energy recovery (HyPER) from water-flow systems in Vietnam," The 10th International Power and Energy Conference (IPEC2012), Ho Chi Minh City, 12-13/12/2012, pp.92-97.

 8. Thai-Hoang Huynh (2012), "Direct Adaptive Control For Trajectory Tracking Of Mobile Robots", First International Conference on Control, Automation and Information Sciences (ICCAIS 2012), Ho Chi Minh City, 26-29/11/2012, pp. 300-305.

 9. Nguyen Phuong Duy, Huynh Trung Nam, Huynh Thai Hoang and Nguyen Van Nho (2011), “Direct torque control for matrix converter fed induction motor drive using fuzzy logic controller”, Vietnam Conference on Control and Automation – VCCA2011, Hanoi, Vietnam, 25-26/11/2011.

 10. Nguyen Hoai Son, Nguyen Van Nho, Le Van Duong and Huynh Thai Hoang (2011), “New PWM switching Techniques for an Optimum Cascade 3/3 NPC Inverter Operation”, Vietnam Conference on Control and Automation – VCCA2011, Hanoi, Vietnam, 25-26/11/2011.

 11. Nguyen Van Nho, Nguyen Hoai Son, Le Van Duong and Huynh Thai Hoang (2011), “New Techniques for controlling Cascade 3/3 NPC Inverter Operation with Common-Mode Voltage Elimination”, Vietnam Conference on Control and Automation – VCCA2011, Hanoi, Vietnam, 25-26/11/2011.

 12. Mai Tuan Dat, Nguyen Gia Minh Thao, Ho Pham Huy Anh, and Huynh Thai Hoang (2011), "An Experiment of Two-Wheeled Self-Balancing Scooter", The ASEAN Symposium on Automatic Control (ASAC 2011), Ho Chi Minh City, Vietnam, 8-9/11/2011.

 13. Nguyen Khanh Tu Tam, Nguyen Van Nho and Huynh Thai Hoang (2011), “A Novel Offset Based PWM Method For 3f AC-AC Matrix Converter”, The 9th International Conference on Power Electronics and Drive Systems (IEEE-PEDS’11), Singapore, 5-8/12/2011.

 14. Nguyen Khanh Tu Tam, Nguyen Van Nho and Huynh Thai Hoang (2011), “Indirect Space Vector Modulated Three Phase AC-AC Matrix Converter Under Abnormal Input Conditions”, The 9th International Conference on Power Electronics and Drive Systems (IEEE-PEDS’11), Singapore, 5-8/12/2011.

 15. Gaétan Pouly, Thai-Hoang Huynh, Jean-Philippe Lauffenburger, Michel Basset (2011), "State feedback fuzzy adaptive control for active shimmy damping", European Journal of Control, Vol 17(4), pp 370-393.

 16. Nguyen Khanh Tu Tam, Nguyen Van Nho and Huynh Thai Hoang (2011), “Design and Implementation of Three Phase AC-AC matrix converter”, The 2011 International Symposium on Electrical-Electronics Engineering (ISEE2011), Ho Chi Minh City University Of Technology, 8-9/11/2012.

 17. Nam T Huynh, Duy P Nguyen, Hoang T Huynh, and Nho V Nguyen (2011), "Implementation of a DTC-Based Matrix Converter Fed Induction Motor Drive Using Fuzzy PIController," The 2011 International Symposium on Electrical-Electronics Engineering (ISEE2011), Ho Chi Minh City University Of Technology, 8-9/11/2012.

 18. Nguyen Huu Cuong and Huynh Thai Hoang (2010), “Eye-Gaze Detection with a Single WebCAM Based on Geometry Features Extraction”, The 11th IEEE International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision (ICARCV 2010), Singapore,  7-10/12/2010, pp 2507-2512.

 19. Ho Tan Thuan and Huynh Thai Hoang (2009), “Development of an Algorithm for Eye Gaze Detection Based on Geometry Features”, The 2009 International Forum on Strategic Technologies (IFOST2009), Hochiminh City, Vietnam, 21-23 October 2009.

 20. Le Anh Tuan va Huynh Thai Hoang (2009), “Designing a robust adaptive controller for a differentially driven nonholonomic wheeled mobile robot tracking trajectory”, The 2009 International Forum on Strategic Technologies (IFOST2009), Hochiminh City, Vietnam, 21-23 October 2009.

 21. Ngo Dinh Tri, Huynh Thai Hoang and Le Thi Minh Nghia (2009), “Design of Fuzzy Controller for Unmanned Air Vehicle using Multi-objective Genetic Algorithm”, The 2009 International Forum on Strategic Technologies (IFOST2009), Hochiminh City, Vietnam, 21-23 October 2009.

 22. Thai-Hoang Huynh, Duc-Hoang Nguyen (2009), "Fuzzy Controller Design Using A New Shuffled Frog Leaping Algorithm", Sixth IEEE International Conference on Industrial Technology (IEEE-ICIT'09), Gippsland, Australia, 10-13 February 2009.

 23. Gaétan Pouly, Thai-Hoang Huynh, Jean-Philippe Lauffenburger, Michel Basset (2008), "Active Shimmy Damping Using Fuzzy Adaptive Output Feedback Control", Tenth IEEE International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision (IEEE-ICARCV 2008), Hanoi, Vietnam,  17-20, 2008.

 24. Duc-Hoang Nguyen, Thai-Hoang Huynh (2008),"Tuning of a Fuzzy Logic Controller for Balancing a Ball and Beam System by a Shuffled Frog Leaping Algorithm", 10th IEEE International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision (IEEE-ICARCV 2008), Hanoi, Vietnam,  17-20, 2008.

 25. Thai-Hoang Huynh, Gaétan Pouly, Jean-Philippe Lauffenburger, Michel Basset (2008), "Active Shimmy Damping Using Direct Adaptive Fuzzy Control", IFAC World Congress 2008, Korea, July 6-11, 2008.

 26. Gaétan Pouly, Thai-Hoang Huynh, Jean-Philippe Lauffenburger, Michel Basset (2008), "Indirect fuzzy adaptive control for active shimmy damping", IFAC World Congress 2008, Korea, July 6-11, 2008.

 27. Thai-Hoang Huynh (2008), "A Modified Shuffled Frog Leaping Algorithm for Optimal Tuning of Multivariable PID Controllers", Fifth IEEE International Conference on Industrial Technology (IEEE-ICIT'08), Chengdu, China, 21-24 April 2008.

 28. Huynh Thai Hoang, Jean-Philippe Lauffenburger, Michel Basset, Vu Dinh Thanh (2005), “An improvement of the driver trajectory model for path-planning”, International Symposium on Electrical-Electronics Engineering (ISEE2005), HoChiMinh City University of Technology, pp. 24-29.

 29. Huỳnh Thái Hoàng, Nguyễn Thị Phương Hà và Nguyễn Thúc Loan (2005), “Nhận dạng mô hình mờ của hệ phi tuyến đa biến để điều khiển bền vững",  Tuyển tập các báo cáo khoa học, Hội nghị toàn quốc lần thứ VI về tự động hóa, Hà Nội, 12-14/4/2005, tr. 245-250.

 30. Huỳnh Thái Hoàng, Nguyễn Thúc Loan và Nguyễn Thị Phương Hà (2005), “Điều khiển mờ thích nghi trực tiếp hệ phi tuyến MIMO có đặc tính động học không" , Tuyển tập các báo cáo khoa học, Hội nghị toàn quốc lần thứ VI về tự động hóa, Hà Nội, 12-14/4/2005, tr. 239-244.

 31. Huỳnh Thái Hoàng và Nguyễn Minh Luân (2004), “Tự chỉnh bộ điều khiển mờ giữ cân bằng hệ con lắc ngược dùng giải thuật di truyền”, Kỷ yếu hội nghị Cơ Điện Tử toàn quốc lần thứ  2, TP.HCM, 14/5/2004, tr.91-97.

 32. Nguyễn Thị Phương Hà và  Huỳnh Thái Hoàng (2004), “Thuật toán di truyền ước lượng thông số mô hình mờ”, Tạp chí Khoa học và Công Nghệ, 42(1), tr. 25-31.

 33. Huỳnh Thái Hoàng và Nguyễn Vĩnh Hảo (2004), “Xây dựng thí nghiệm điều khiển thông minh với chi phí thấp”, Tạp chí Phát triển Khoa Học và Công Nghệ, tập 7, số 9, tr. 44-50.

 34. Nguyễn Thúc Loan, Nguyễn Thị Phương Hà và  Huỳnh Thái Hoàng (2003), “Điều khiển dự báo hệ phi tuyến dựa vào mô hình mờ”, Tạp chí Bưu chính Viễn thông, Chuyên san Nghiên cưu khoa học, số 10-2003, tr. 67-72.

 35. Huỳnh Thái Hoàng, Nguyễn Thúc Loan và Nguyễn Thị Phương Hà (2002), “Nhận dạng hệ phi tuyến dùng logic mờ”, Tuyển tập các báo cáo khoa học, Hội nghị toàn quốc lần thứ V về tự động hóa, Hà Nội, 24-26/10/2002.

 36. Kazuo Ohmi, Naohiro Yoshida, Huynh Thai Hoang (2001), "Further Improvement of Generic Algorithm PTV", Journal of the Visualization Society of Japan, 21(2), pp. 35-38.

 37. Kakuo Ohmi, Naohiro Yoshida and Huynh Thai Hoang (2001),”Genetic Algorithm PIV”, 4th International Symposium on Particle Image Velocimetry, Sep.17-19, Göttigen, Germany.

 38. Huynh Thai Hoang (2000), “An Experimental Study on Fuzzy Adaptive Control Using an Inverted Pendulum”, Preprint of Japan-USA-Vietnam Workshop on Research and Education in Systems, Computation and Control Engineering (RESCEE’ 2000), HCM 7-9 June, pp. 112-115.

 39. Huỳnh Thái Hoàng  (1999), “Điều khiển hệ con lắc ngược dùng logic mờ”,  Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần 7, Đại học Bách Khoa - ĐHQGTP.HCM, tr. 81-88.

 40. Huỳnh Thái Hoàng (1998), “Microcontroller trong đo lường và điều khiển”, Kỷ yếu Diễn dàn Công nghệ thông tin Việt Nam HCM’98, tr. 131-133.

 

Đề tài nghiên cứu khoa học

 • Nhận dạng và điều khiển thích nghi hệ con lắc ngược (2001) (Chủ trì, đã nghiệm thu)

 • Điều khiển tối ưu hệ thống tay máy truyền tải (Mã số đề tài B2005-20-04) (Tham gia, đã nghiệm thu)

 • Tự chỉnh thông số bộ điều khiển mờ dùng các thuật toán tối ưu hóa phỏng sinh học (Mã số đề tài T-Đ-ĐT-2008-8) (Chủ trì, đã nghiệm thu).

 • Nghiên cứu điều khiển tối ưu thiết bị biến đổi ma trận và ứng dụng (Mã số đề tài B2009-20-03TĐ) (Tham gia)

 • Nghiên cứu chế tạo thiết bị công suất ứng dụng cải tiến chất lượng điện năng (Mã số đề tài 353/HĐ-SKHCN năm 2009) (Tham gia, đã nghiệm thu)

 • Nghiên cứu xây dựng giải thuật phát hiện hướng nhìn ứng dụng điều khiển xe lăn điện, (Mã số đề tài B2012-20-08), (Chủ trì, đã nghiệm thu).

 • Hoàn thiện mô hình xe hai bánh tự cân bằng (Mã số đề tài T-ĐĐT-2010-36), (Tham gia, đã nghiệm thu)

 • Thiết kế và thực hiện hệ thống thị giác kiểm tra chất lượng sản phẩm ứng dụng trong dây chuyền đóng gói vỉ thuốc, (Mã số đề tài T-ĐĐT-2013-71), (Chủ trì, đang thực hiện)

 
Sách và giáo trình

 • Lý thuyết điều khiển tự động, Nguyễn Thị Phương Hà - Huỳnh Thái Hoàng, NXB ĐHQGTPHCM.

 •  Hệ thống điều khiển thông minh, Huỳnh Thái Hoàng NXB ĐHQGTPHCM

 

Cập nhật lần cuối: 19/12/2013
E-mail: hthoang@hcmut.edu.vn