DEPARTMENT OF MECHATRONIC ENGINEERING

Last updated: 08.03.2018FS004 - Phiếu hướng chọn đề tài TTTN và LVTN

FS003 - Đơn xin đăng ký TT ngoài trường trong HK

FS030 - Mẫu đơn đề nghị cấp giấy giới thiệu 

AA002 - Phiếu đánh giá sinh viên thực tập

FS017 - Hướng dẫn trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp - thực tập kỹ thuật

PĐT16 - Đơn xin mở lớp học (ngoại lệ)

FS015 - Hướng dẫn trình bày LVTN

FS016 - Hướng dẫn trình bày LVTN (PFIEV)

demo - 4 Bản vẽ kỹ thuật yêu cầu

FS031 - Đơn đề nghị chuyển đổi giáo viên hướng dẫn

Đề cương - Thực tập kỹ thuật

Đề cương - Thực tập tốt nghiệpBM 1 - Giấy cam kết học tập theo phương thức NC

BM 2 - Giấy chấp thuận hướng dẫn LV theo PT NC

BM 3 - Giấy đề nghị các vấn đề học vụ (chứng nhận hv, giấy giới thiệu, giấy triệu tập, sao y, bảng điểm, xác nhận....v.v...)

BM 7 - Đăng ký rút môn học - điểm R

BM 9 - Thay đổi luận văn (điều chỉnh tên, thay đổi GVHD, gia hạn LV, bảo vệ lại)

BM 8 - Đăng ký đề tài LVThS (đề cương)

BM 18 - Đơn xin giao đề tài

BM 10 - Hướng dẫn trình bày LVThS

BM 17 - Đơn xin bảo lưu tên đề tài

Mẫu nhãn đĩa CD ROMNCS-11 - Phiếu đề nghị tổ chức bảo vệ

NCS-12 - Phiếu đề nghị hội đồng đánh giá (CĐTS/TLTQ, LATS cấp khoa)

Hướng dẫn trình bày luấn án - luận văn Tiến sĩ

BM 2 – Kế hoạch học tập – nghiên cứu hàng năm của NCS (định kỳ 6 tháng)

BM 7 – Báo cáo Kết quả học tập – nghiên cứu của NCS (định kỳ 6 tháng)

BM NCS-03 - Phiếu đăng ký học tập - nghiên cứu trong học kỳ (theo học kỳ)

BM NCS-01 - Phiếu đăng ký NCSWebsite Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM: hcmut.edu.vn


Website Phòng đào tạo: aao.hcmut.edu.vn


ebsite Phòng đào tạo Sau đại học: pgs.hcmut.edu.vn


Website Khoa Cơ khí: fme.hcmut.edu.vn


Website các dịch vụ: mybk.hcmut.edu.vn